Oświetlenie robocze LED- Instrukcja prawidłowego podłączenia

Lampa robocza LED do oświetlenia pola roboczego i użytku w pojazdach poza drogami publicznymi. W celu prawidłowego montażu i użytkowania lamp zaleca się przeczytać instrukcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu. Urządzanie musi być montowane w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku zmiany istniejącego oświetlenia żarnikowego/halogenowego na oświetlenie Ledowe w instalacji nie wymaga się dokonywania żadnych zmian, poza wymianą samych lamp.

Podczas montażu nowego/dodatkowego oświetlenia Led należy zweryfikować obciążalność prądową włącznika pod który ma zostać podłączona lampa. W przypadku przekroczenia obciążalności prądowej włącznika pod który chcemy podłączyć oświetlenie Ledowe, należy zastosować dodatkowy przekaźnik- instalacji lamp powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.

Stosować w przewiewnych miejscach. Instalacja powinna być wykonana przez profesjonalny warsztat bądź wyspecjalizowany serwis. Instrukcja obsługi do pobrania na stronie www.mykamar.com

Specyfikacja produktu:
Lampy posiadają homologację kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzoną przez E-mark R10
Strumień światła: flood/Spot/Combo Barwa światła: zimna
Materiał wykonania: obudowa aluminium (pełni funkcję radiatora)
Masa - przewód koloru czarnego, PLUS- przewód koloru czerwonego
Napięcie: 12-24V


Zawartość zestawu:
Jedna sztuka lampy roboczej /panelu
Zestaw śrub i uchwytów montażowych
Wtyczka i gniazdo montażowe (w zależności od zestawu).


Uwaga! Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku. Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach. Stosować w przewiewnych miejscach. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)


Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania, nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu NIE NALEŻY usuwać z innymi odpadami komercyjnymi.

------

Pracovné osvetlenie LED - pokyny pre správne pripojenie

Pracovná lampa LED na osvetlenie pracovného poľa a použitie vo vozidlách mimo verejných komunikácií. Aby ste mohli správne inštalovať a používať lampy, odporúčame Vám prečítať si pokyny, aby ste zabezpečili bezpečné používanie a trvanlivosť výrobku. Prístroj musí byť inštalovaný na miestach, ktoré sú pre deti neprístupné. V prípade výmeny existujúcej žiarovkového/halogénového osvetlenia na osvetlenie LED v inštalácii nie sú potrebné žiadne zmeny, s výnimkou výmeny samotných svietidiel. Pri inštalácii nového / dodatočného osvetlenia LED skontrolujte aktuálnu únosnosť vypínača, ku ktorému má byť lampa pripojená. V prípade prekročenia prúdovej kapacity vypínača, ku ktorému chcete pripojiť osvetlenie LED, by sa malo použiť dodatočné relé - montáž svietidiel by mala byť vykonaná kvalifikovaným elektrikárom. Na použite na vzdušných miestach. Inštalácia by mala byť vykonaná profesionálnou dielňou alebo špecializovaným servisom. Návod na používanie je k dispozícii na stiahnutie na adrese www.mykamar.com

Špecifikácia výrobku:

Svietidlá sú schválené pre elektromagnetickú kompatibilitu potvrdenou značkou E-mark R10

Prúd svetla: flood / Spot / Combo Farba svetla: studená

Materiál prevedenia: hliníkový kryt (pôsobí ako radiátor)

Hmotnosť - čierne vedenie, PLUS - červené vedenie

Napätie: 12-24V

Obsah sady:

Jeden kus pracovnej lampy / panelu

Sada skrutiek a montážnych držiakov

Zástrčka a zásuvka (v závislosti na sade).

Pozor! Nedávajte stĺpec svetla smerom do očí - môže to spôsobiť zranenie alebo dokonca slepotu. Inštalácia iba v špecializovaných dielňach alebo profesionálnych servisoch. Použite na vzdušných miestach. Používajte len podľa určenia.

Správna likvidácia výrobku (opotrebené elektrické a elektronické zariadenia)

Označenie na výrobku alebo v textoch, ktoré sa na neho vzťahujú naznačuje, že po uplynutí doby používania by sa nemal likvidovať s iným domácim odpadom. Aby ste sa vyhli škodlivým účinkom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nekontrolovaného zneškodňovania odpadu, oddeľte výrobok od iných druhov odpadu a vykonajte zodpovednú recykláciu, aby ste podporovali opätovné použitie materiálnych zdrojov ako stálu prax. Pre informácie o mieste a metóde environmentálne bezpečnej recyklácie tohto výrobku by mali užívatelia v domácnostiach kontaktovať predajcu, kde si výrobok zakúpili. Používatelia v spoločnostiach by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. NELIKVIDUJTE výrobok s iným komerčným odpadom.

----------

Pracovní osvětlení LED - pokyny pro správné připojení

Pracovní lampa LED na osvětlení pracovního pole a použití ve vozidlech mimo veřejných komunikací. Abyste mohli správně instalovat a používat lampy, doporučujeme Vám přečíst si pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a trvanlivost výrobku. Přístroj musí být instalován na místech, která jsou pro děti nepřístupné. V případě výměny stávající žárovkového / halogenového osvětlení na osvětlení LED v instalaci není zapotřebí pro žádné změny, s výjimkou výměny samotných svítidel. Při instalaci nového / dodatečného osvětlení LED zkontrolujte aktuální únosnost vypínače, ke kterému má být lampa připojena. V případě překročení proudové kapacity vypínače, ke kterému chcete připojit osvětlení LED, by mělo být použito dodatečné relé - montáž svítidel by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem. K použití na vzdušných místech. Instalace by měla být provedena profesionální dílnou nebo specializovaným servisem. Návod k použití je k dispozici ke stažení na adrese www.mykamar.com

Specifikace výrobku:

Svítidla jsou schváleny pro elektromagnetickou kompatibilitu potvrzenou značkou E-mark R10

Proud světla: flood / Spot / Combo Barva světla: studená

Materiál provedení: hliníkový kryt (působí jako radiátor)

Hmotnost - černé vedení, PLUS - červené vedení

Napětí: 12-24V

Obsah sady:

Jeden kus pracovní lampy / panelu

Sada šroubů a montážních držáků

Zástrčka a zásuvka (v závislosti na sadě).

Pozor! Nedávejte sloupec světla směrem do očí - může to způsobit zranění nebo dokonce slepotu. Instalace pouze ve specializovaných dílnách nebo profesionálních servisech. Použijte na vzdušných místech. Používejte pouze podle určení.

Správná likvidace výrobku (opotřebené elektrická a elektronická zařízení)

Označení na výrobku nebo v textech, které se na něj vztahují naznačuje, že po uplynutí doby používání by se neměl likvidovat s jiným domácím odpadem. Abyste se vyhnuli škodlivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolovaného odstraňování odpadů, oddělte výrobek od jiných druhů odpadu a proveďte odpovědnou recyklaci, abyste podporovali opětovné použití materiálních zdrojů jako stálou praxi. Pro informace o místě a metodě environmentální bezpečné recyklace tohoto výrobku by měli uživatelé v domácnostech kontaktovat prodejce, kde si výrobek zakoupili. Uživatelé ve společnostech by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Nelikvidujte výrobek s jiným komerčním odpadem.

------------

Lampa LED Oibre – Treoir Shuiteála

Lampa LED Oibre a úsáidtear chun limistéar oibre a shoilsiú agus i bhfeithiclí ar bhóithre nach bóithre poiblí iad.

 

Chun lampaí a úsáid agus a shuiteáil mar is cuí, moltar treoir a léamh ionas go gcinnteofar sábháilteacht phearsanta agus buanfas an táirge. Ní mór an gléas a shuiteáil in áit nach féidir le páistí teacht air.

 

Ní mór ach lampaí féin a mhalartú i gcás athrú ó chóras sholas gealbhruthach/halaigine go córas sholas LED.

 

Is éigean an toilleadh srutha a dheimhniú atá ag an lasc lena gceanglófar an lampa agus córas nua/breise sholas LED a shuiteáil ag an duine. Más mian leis an duine solas LED a cheangail leis an lasc nach bhfuil go leor acmhainn iompair aici, ní mór athsheachadán breise a úsáid - ba chóir do leictreoir gairmiúil na lampaí a shuiteáil. Úsáid in áiteanna le neart aeir. Ba chóir do cheardlann phroifisiúnta nó do shainseirbhís an tsuiteáil a chur i gcrích. Is féidir lámhleabhar an úsáideora a íoslódáil ón suíomh www.mykamar.com

 

Sonraíocht an táirge

Tá comhoiriúnacht leictreamaighnéadach ag na lampaí a dheimhnítear ag E-marc R10.

Solas: flood/Spot/Combo                    Dath an tsolais: fuar

Bunábhar: múnlú alúmanaim (a fheidhmíonn mar shlogaide teasa)

Bonn – cábla dubh, PLUS – cábla dearg

Voltas oibriúcháin: 12-24V

Píosaí atá istigh:

Aon lampa/phainéal oibre amháin

Foireann ina bhfuil scriúnna/gléasphlátaí

Dallán agus soicéad don tsuiteáil (braitheann sé ar an bhfoireann)

 

Aire! Ná féach díreach ar an solas – d’fhéadfadh sé damáiste a dhéanamh nó d’fhéadfadh teip radhairc a bheith dá thoradh sin. Ná suiteáil ach i saincheardlanna nó seirbhísí proifisiúnta. Úsáid in áiteanna le neart aeir. Úsáid de réir na feidhme.

 

Diúscairt chuí an táirge (trealamh caite leictreach agus leictreonach)

Is é brí na gcomharthaí atá ar an táirge seo nó sna téacsanna atá bainteach leis, ná nár cheart an táirge a dhiúscairt in éineacht le dramhaíl tí nuair atá a thréimhse úsáide istigh. Chun priacail don chomhshaol agus do shláinte an duine a sheachaint de thoradh ar dhiúscairt neamhrialaithe dramhaíola, dealaigh an táirge ó dhramhaíl eile agus athchúrsáil go freagrach chun athúsáid na n-acmhainní ábhair a chur chun tosaigh mar chomhchleachtadh. Ba cheart d’úsáideoirí tí dul i dteagmháil le miondíoltóir a dhíol an táirge dóibh chun eolas a fháil ar an dóigh chun an táirge a athchúrsáil go sábháilte. Ba cheart d’úsáideoirí corparáideacha dul i dteagmháil lena soláthraí agus coinníollacha an chomhaontaithe cheannaigh a scrúdú. NÍOR CHEART an táirge a dhiúscairt in éineacht le dramhaíl tráchtála.

-----------

Λυχνία εργασίας LED-Οδηγίες ορθής εγκατάστασης.

Λυχνία εργασίας LED για το φωτισμό του τομέα εργασίας και χρήση σε οχήματα εκτός δημόσιων δρόμων.

Για την σωστή τοποθέτηση και χρήση της λυχνίας συνιστάται η μελέτη των οδηγιών ετσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση και η ανθεκτικότητα του προιόντος.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε χώρο μη προσβάσιμο σε παιδιά.

Σε περίπτωση αλλαγής του υφιστάμενου φωτισμού πυράκτωσης/αλογόνου σε led η εγκατάσταση δεν χρειάζεται καμμία αλλαγή εκτός απο την αλλαγή των λυχνιών μόνο.

Κατά την διάρκεια της τοποθέτησης καινούργιου/επιπλέον φωτισμού led πρέπει να ελεγχθεί η χωρητικότητα του διακόπτη στον οποίο πρέπει να συνδεθεί η λυχνία.

Στη περίπτωση που αυτή ξεπερνά την χωρητικότητα του διακόπτη στον οποίο θέλουμε να συνδέσουμε τη λυχνία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επιπλέον διακόπτη(ρελέ) - η δε εγκατάσταση πρέπει να γίνει απο ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Χρήση σε ευάερα σημεία.

Εγχειρίδιο χρήσης για λήψη στον ιστότοπο www.mykamar.com

Προδιαγραφές προιόντος

Οι λυχνίες είναι εγκεκριμένες για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και πιστοποιημένες απο το E-mark R10.

Δέσμες φωτισμού: Διάχυσης/σημείου/μικτή

Χρώμα φωτός: Ψυχρό

Υλικό κατασκευής: Περίβλημα αλουμινίου (λειτουργεί ως ψύκτης θερμότητας)

Γείωση-καλώδιο μαύρου χρώματος, ΤΑΣΗ- Καλώδιο κόκκινου χρώματος.

Τάση λειτουργίας: 12 -24V

Περιεχόμενο συσκευασίας:

Μια λυχνία εργασίας/πίνακα

Πλήρες σετ απο βίδες και στηρίγματα.

Βύσμα και υποδοχή εγκατάστασης (ανάλογα με τη συσκευή)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην κατευθύνετε τη δέσμη του φωτός απευθείας στα μάτια-μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή και απώλεια της οράσης.

Τοποθέτηση μόνο σε εξιδικευμένα συνεργεία. Να γίνεται μόνο σε ευάερα μέρη. Να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σχήμα

Ασφάλεια – Ρελέ  λυχνία 1 Καλώδιο γείωσης λυχνία 2 Καλώδιο γείωσης    Καλώδιο γείωσης

Σωστή απόσυρση προιόντος (χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός)

Σήματα Ε9 EMC ECE R10 (καλάθι απορριμάτων)

Η σήμανση στο προιόν ή στα κείμενα που αναφέρονται σε αυτό υποδεικνύουν οτι με την λήξη της χρήσης, δεν πρέπει να αποσύρεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίματα.

Για να αποφευχθεί η αρνητική επίδραση στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία απο την ανεξέλεκτη απόρριψη, παρακαλούμε για το διαχωρισμό του π[ροιόντος απο τα υπόλοιπα είδη  απορριμάτων καθώς και την υπεύθυνη ανακύκλωση με σκοπό την χρήση των ανακυκλούμενων υλικών σαν καλή πρακτική. Για πληροφορίες σχετικά με τους σημεία και τον τρόπο ασφαλούς ανακύκλωσης αυτού του προιόντος, οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου αγόρασαν το προιόν. Οι εταιρείες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους αγοράς.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να αποσύρεται το προιόν μαζί με τα υπόλοιπα εμπορικά απορρίματα  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Λυχνία εργασίας LED-Οδηγίες εγκατάστασης.

Λυχνία εργασίας LED για το φωτισμό του τομέα εργασίας και χρήση σε οχήματα εκτός δημόσιων δρόμων.

Για την σωστή τοποθέτηση και χρήση της λυχνίας συνιστάται η μελέτη των οδηγιών ετσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση και η ανθεκτικότητα του προιόντος.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε χώρο μη προσβάσιμο σε παιδιά.

Η τοπθέτηση της συσκευής πρέπει να γίνεται μακριά απο πρόσβαση παιδιών.

Αν επιθυμείτε την αλλαγή του υφιστάμενου φωτισμού πυράκτωσης/αλογόνου σε led -η εγκατάσταση δεν χρειάζεται καμμία αλλαγή εκτός απο την αλλαγή των λυχνιών μόνο.

Κατά την διάρκεια της τοποθέτησης καινούργιου/επιπλέον φωτισμού led πρέπει να ελεγχθεί η χωρητικότητα του διακόπτη στον οποίο πρέπει να συνδεθεί η λυχνία.

Στη περίπτωση που αυτή ξεπερνά την χωρητικότητα του διακόπτη στον οποίο θέλουμε να συνδέσουμε τη λυχνία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επιπλέον διακόπτη(ρελέ) - η δε εγκατάσταση πρέπει να γίνει απο ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Χρήση σε ευάερα σημεία.

Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται απο εξιδικευμένο συνεργείο και ειδικευμένο προσωπικό.

Εγχειρίδιο χρήσης για λήψη στον ιστότοπο www.mykamar.com

Προδιαγραφές προιόντος

Οι λυχνίες είναι εγκεκριμένες για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα(ΕΜC) και πιστοποιημένες απο το E-mark R10.

Δέσμες φωτισμού: Διάχυσης/σημείου/μικτή

Χρώμα φωτός: Ψυχρό

Υλικό κατασκευής: Περίβλημα αλουμινίου (λειτουργεί ως ψύκτης θερμότητας)

Γείωση-καλώδιο μαύρου χρώματος, ΤΑΣΗ- Καλώδιο κόκκινου χρώματος.

Τάση λειτουργίας: 12 -24V

Περιεχόμενο συσκευασίας:

Μια λυχνία εργασίας/πίνακα

Πλήρες σετ απο βίδες και στηρίγματα.

Βύσμα και υποδοχή εγκατάστασης (ανάλογα με τη συσκευή)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην κατευθύνετε τη δέσμη του φωτός απευθείας στα μάτια-μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή και απώλεια της οράσης.

Τοποθέτηση μόνο σε εξιδικευμένα συνεργεία. Να γίνεται μόνο σε ευάερα μέρη. Να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σχήμα

Ασφάλεια – Ρελέ  λυχνία 1 Καλώδιο γείωσης λυχνία 2 Καλώδιο γείωσης  Καλώδιο γείωσης

Σωστή απόσυρση προιόντος (χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός)

Σήματα Ε9 EMC ECE R10 (καλάθι απορριμάτων)

Η σήμανση στο προιόν ή στα κείμενα που αναφέρονται σε αυτό υποδεικνύουν οτι με την λήξη της χρήσης, δεν πρέπει να αποσύρεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίματα.

Για να αποφευχθεί η αρνητική επίδραση στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία απο την ανεξέλεκτη απόρριψη, παρακαλούμε για το διαχωρισμό του π[ροιόντος απο τα υπόλοιπα είδη  απορριμάτων καθώς και την υπεύθυνη ανακύκλωση με σκοπό την χρήση των ανακυκλούμενων υλικών σαν καλή πρακτική. Για πληροφορίες σχετικά με τους σημεία και τον τρόπο ασφαλούς ανακύκλωσης αυτού του προιόντος, οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου αγόρασαν το προιόν. Οι εταιρείες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους αγοράς.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να αποσύρεται το προιόν μαζί με τα υπόλοιπα εμπορικά απορρίματα . 

----------------

LED-werklamp - Instructies voor een goede aansluiting

LED-werklamp voor het verlichten van het werkgebied en gebruik in voertuigen buiten de openbare weg.

Om de lampen op de juiste manier te installeren en te gebruiken, wordt aangeraden om de instructies te lezen om de veiligheid van het gebruik en duurzaamheid van het product te garanderen. Het apparaat moet op een voor kinderen ontoegankelijke plaats worden geïnstalleerd.

In het geval van het veranderen van de bestaande gloeidraad / halogeenverlichting voor LED-verlichting in de installatie vereist er geen wijzigingen, met uitzondering van het vervangen van de lampen zelf.

Bij het installeren van nieuwe / extra led-verlichting moet het huidige laadvermogen van de schakelaar worden gecontroleerd. In het geval van overschrijding van de capaciteit van de stroomonderbreker waaronder we LED-verlichting willen verbinden, moet een extra relais worden gebruikt - de installatie van de lampen moet door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.

Gebruik op luchtige plaatsen. De installatie moet worden uitgevoerd door een professionele reparatiebedrijf  of gespecialiseerde service. Gebruikershandboek beschikbaar om te downloaden op www.mykamar.com

Productspecificatie:

Lampen zijn goedgekeurd voor elektromagnetische compatibiliteit bevestigd door E-mark R10

Lichtstroom: flood / Spot / Combo Lichtkleur: koud

Materiaal van uitvoering: aluminium behuizing (fungeert als een koellichaam)

Gewicht - zwarte draad, PLUS - rode draad

Voltage: 12-24V

Inhoud van de set:

Een stuk werklamp / paneel

Een set schroeven en montagebeugels

stekker en stopcontact (afhankelijk van de set).

Let op! Richt de lichtzuil niet in de richting van de ogen - dit kan letsel of zelfs blindheid veroorzaken. Installatie alleen in gespecialiseerde bedrijven of professionele service. Gebruik op luchtige plaatsen.

Gebruik alleen zoals bedoeld.

Correcte verwijdering van het product (gebruikte elektrisch en elektronisch apparatuur)

Aanwijzing op het product of in de teksten in verband daarmee, geeft aan dat na afloop van gebruik moet u deze niet met andere huishoudelijke afvallen verwijderen. Om schadelijke effecten op natuurlijke omgeving en de menselijke gezondheid als resultaat van ongecontroleerde verwijdering van afval  te voorkomen,  vragen we over scheiding van het product van andere soorten afval, en

verantwoorde recycling met als doel  promotie  van hergebruik van materiële middelen als goede

praktijk. Voor informatie over de plaats en manier van milieuvriendelijke recycling van dit product, gebruikers in het huishouden  moeten contact opnemen met het punt van detailhandel waarin ze een aankoop hebben gedaan. Gebruikers in bedrijven moeten  contact opnemen met de leverancier en voorwaarden van het koopcontract controleren. Het product MAG NIET WORDEN verwijderd met ander commercieel afval.

---------

Delovne lučiLED Navodila za pravilno namestitev

Delovna svetilka LED za osvetlitev delovnega območja in uporabo v vozilih izven javnih cest.

Za pravilno namestitev in uporabo svetilk priporočamo, da preberete navodila in tako zagotovite varno uporabo in trajnost izdelka. Naprava mora biti nameščena izven dosega otrok.

V primeru menjave obstoječe osvetlitve (žarnic z žarilno nitko / halogenskih žarnic) za osvetlitev LED, ni potrebno pri nameščanju opraviti nobenih sprememb, razen menjave samih svetilk.

Med namestitvijo nove / dodatne osvetlitve LED je potrebno preveriti tokovno zmogljivost stikala, kamor želite priključiti svetilko. V primeru preseganja tokovne zmogljivosti stikala, kamor želite priključiti svetilko LED, je potrebno uporabiti dodaten rele - namestitev svetilk mora opraviti kvalificirani električar. Uporabljati v dobro prezračevanem prostoru. Namestitev mora biti opravljena s strani strokovne delavnice ali specializiranega servisa. Navodila za uporabo si lahko prenesete s spletne strani  www.truck-kamar.pl.

Specifikacija izdelka:

Svetilke imajo homologacijo glede na elektromagnetno združljivost, potrjeno s strani E-markR10 Svetlobni tok:flood/Spot/Combo                                          Barva svetlobe:hladna

Material:ohišje iz aluminija(deluje kot toplotni ponor)

Ozemljitev-črn kabel,PLUS-rdeč kabel  Napetost:12-24V

Vsebina kompleta:

Ena delovna svetilka / plošča

Set vijakov in montažnih nosilcev

Vtikač in vtičnica za montažo (odvisno od kompleta).

Pozor!Ne usmerjajte svetlobnega toka v očito lahko privede do poškodb ali celo izgube vida.Namestitev izključno v specializiranih ustanovah ali profesionalnih servisih.Uporabljati v dobro prezračevanem prostoru.

Uporabljati v skladu z namenom.

Pravilno odlaganje izdelka(odpadna električna in eletronska oprema)

Oznaka na izdelku ali v zadevnem besedilu prikazuje, da izdelka ne zavržemo skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki, ko mu poteče obdobje uporabe.Da bi preprečili morebitno tveganje za naravno okolje in zdravje ljudi,  kot posledico nenadzorovanega odlaganja odpadkov, prosimo, da izdelek ločite od drugih vrst odpadkov ter ga odgovorno reciklirate z namenom spodbujanja ponovne uporabe materialnih virov kot stalna praksa.Za pridobitevinformacij o tem, kje in kako se lahko ta izdelek reciklira varno okolju, morajo uporabniki v gospodinjstvih stopiti v stik z maloprodajno trgovino, kjer so opravili nakup izdelka. Uporabniki v podjetjih morajo stopiti v stik s svojim dobaviteljem in preveriti pogoje kupne pogodbe.IzdelkaNEzavrzite skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.

-----------------

LED work lamp - Installation Instruction


LED work lamp used to illuminate the working area in vehicles off the public roads.

For proper installation and use of lights it is advisable to read the instructions to ensure personal safety and durability of the products. The device must be installed out of reach of children. The appliance must be fitted out of reach of children.

If you would like to change the existing incandescent/halogen lighting on LED lighting - installation does not require to make any changes, except replacing the lamps.

While installing new / additional LED lighting you must verify the current capacity of the switch to which you are going to connect the lamp. If you exceed the current carrying capacity of the switch to which you want to connect LED lighting, use an additional relay - the installation of lamps should make a professional engineer. Use in airy places. The instalation should be made by professional workshop of specialized service. User's manual available for download at www.mykamar.com

Product specification
Lamps have approvals of electromagnetic compatibility (EMC) confirmed by E-mark R10 Light: Flood / Spot / Combo
Light color: cold
Material: aluminum housing (acts as a heat sink) Ground –black cable, plus – red cable Operating voltage: 12-24V
Package Contains:
1pc work light / panel
Set including screws and mounting brackets
The plug and socket installation (depending on package)

Warning! Do not look directly into the light - it may cause damage or even loss of vision. Install only in specialized workshops or professional services. Use in open space only. Use in accordance to the purpouse.

Correct disposal of the product(used electrical and electronic equipment)

The marking on the product or in the related texts indicates that it should not be disposed of with other household waste at the end of its useful life. To avoid damaging the environment and human health by uncontrolled disposal, please separate the product from another type of waste and recycle it responsibly to promote the reuse of material resources as a permanent practice. For information on where and how to safely recycle this product, household users should contact the retailer where they purchased the product. Users in companies should contact their supplier and check the terms of the purchase agreement. The product should NOT be disposed of with other commercial waste.

-----------------

LED-Arbeitsleuchte - Anschlussanleitung

Eine LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs und zur Verwendung in Fahrzeugen außerhalb öffentlicher Straßen.

Um die Lampen ordnungsgemäß zu installieren und zu verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung. Befolgen Sie die hier enthaltenen Anweisungen, um eine sichere Verwendung und Haltbarkeit des Produkts zu gewährleisten. Das Gerät muss an einem für Kinder unzugänglichen Ort installiert werden.

Der Wechsel von den vorhandenen Glühlampen-/Halogenbeleuchtung zu LED-Beleuchtung erfordert keine Modifizierung der Elektroinstallation außer dem Austausch der Lampen selbst.

Vor der Installation einer neuen/zusätzlichen LED-Beleuchtung überprüfen Sie die Strombelastbarkeit des Schalters, an den die Lampe angeschlossen werden soll. Bei Überschreitung der Strombelastbarkeit dieses Schalters, muss ein zusätzliches Relais verwendet werden. Die Lampen müssen von einem qualifizierten Elektriker installiert und an luftigen Orten verwendet werden. Die Installation sollte von einer Fachwerkstatt oder einem spezialisierten Service durchgeführt werden. Die Bedienungsanleitung können Sie von der Website www.mykamar.com herunterladen.

Produktspezifikation:
Die Lampen sind hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit mit dem Prüfzeichen ECE-R10 zugelassen.
Lichtstrahl: Flut-/Punkt-/Kombilicht Lichtfarbe: kalt
Werkstoff: Aluminiumgehäuse (wirkt als Kühlkörper)
Masse: schwarzer Draht, PLUS - roter Draht
Spannung: 12-24V
Im Satz:
1 Stück Arbeitsleuchte/-panel
1 Satz Schrauben und Montagehalterungen
Stecker und Buchse (abhängig vom Satz).

Achtung! Richten Sie den Lichtstrahl nicht auf die Augen. Dies kann zu Verletzungen oder Erblindung führen. Montage nur in spezialisierten Anlagen oder professionellen Werkstätten zugelassen. Verwenden Sie an luftigen Orten.
Nur bestimmungsgemäß verwenden.

Korrekte Entsorgung des Produkts (gebrauchte elektrische und elektronische Geräte).
Die Kennzeichnung auf dem Produkt oder in den darauf bezogenen Texten deutet darauf hin, dass es nach Ablauf der Gebrauchsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, trennen Sie das Produkt bitte von anderen Abfällen und verwerten Sie es verantwortungsbewusst, um die Wiederverwendung von Materialressourcen als dauerhafte Praxis zu fördern. Um Informationen über den Ort und die Methode für umweltverträgliches Recycling dieses Produkts zu erhalten, sollten sich Benutzer in Haushalten an die Verkaufsstelle wenden, in der sie das Produkt gekauft haben. Benutzer in Unternehmen sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrages prüfen. Das Produkt darf NICHT mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.

----------

Bruksanvisning för arbetslampa LED - Monteringsinstruktion


LED arbetslampa avsedd för arbetsplatsbelysning samt för fordon som ej används i trafik.
Läs följande instruktioner noggrant för att se till att monteringen sker på rätt sätt och för att undvika olyckor och personskador vid hantering och användning av produkten. Välj en monteringsplats som är oåtkomlig för barn.


Om du vill byta ut den befintliga glödlampan / halogenbelysningen mot LED-belysning, behöver du inte installera något extra, förutom att byta lampor. Vid installation av ny / extra ledbelysning, kontrollera aktuell kapacitet av din strömbrytare som ska anslutas till lampan. Om strömkapaciteten överskrids, använda extra relä som ska installeras av kvalificerad elektriker.
Du kan ladda ner bruksanvisningen på www.mykamar.com


Produkt specifikation:
Certifieringarna E-mark R10 godkände produktens elektromagnetiska kompatibilitet
Ljusbilden: flood/Spot/Combo
Ljusfärg: kallvit
Lamphus: aluminiumgods, ruggad
Jord–sladden i svart, PLUS – sladden i rött (kabelpolaritet )
Spänning: 12-24V
Paketet innehåller:
1 st arbetslampa / panel
Set med skruvar och fäste
Stickkontakt och uttag ( beroende av paketet)

OBS Titta aldrig direkt in i ljuskällan – det kan leda till ögonskador och även förlust av synen. Produkten ska installeras av tillverkaren, tillverkarens serviceverkstad eller annan behörig person för att undvika fara. Använda på väl ventilerad plats. Använda produkten i enlighet med de tekniska specifikationerna.

Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning
Produkten får inte kasseras som osorterat avfall inom EU. Förhindra att eventuella miljöskador uppstår och människors hälsa äventyras på grund av oövervakad kassering av avfall och återvinn enheten ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialen. När du återvinner en använd enhet ska du lämna den vid en återvinningsstation eller kontakta återförsäljaren. Återförsäljaren kan se till att enheten återvinns på ett miljövänligt sätt.
Avyttra inte förpackningsmaterialet i hushållssoporna, eller annat skräp, avyttra det endast på avsedda återvinningsstationer.

---------

LED-työvalaistus - oikean asennuksen ohjeet


LED työvalaistus, tarkoitettu työalueen valaistukseen ja käyttöön ajoneuvoissa julkisten teiden ulkopuolella. Jotta lamput voidaan asentaa ja käyttää oikein, on suositeltavaa lukea ohjeet tuotteen turvallisen käytön ja tuotteen kestävyyden varmistamiseksi. Laite on asennettava lasten ulottumattomiin.
Jos valaisimen asennuksessa vaihdetaan olemassa olevaa hehkuvalaistus/halogeenivalaistus LED-valaistukseksi, ei tarvita tehdä mitään muuta, paitsi lamppujen vaihtoa.


Uuden/ylimääräisen LED-valaistuksen asennuksessa pitää tarkistaa kytkimen virrankulutuskyky, johon LED-lamppu kytketään. Jos kytkimen virrankulutuskyky
on ylitetty, on käytettävä lisärele - valaisimien asentamisen pitää suorittaa pätevä sähköasentaja. Käytä ilmavissa paikoissa. Asennuksen pitää suorittaa ammattilainen sähköasentaja tai erikoistunut palveluantaja. Käyttöohjeet ovat ladattavissa verkkosivuilta www.mykamar.com


Tuotetiedot:
Valaisimella on E-mark R10:lla vahvistettu sähkömagneettisen
yhteensopivuuden hyväksys.
Valovirta: flood/Spot/Combo Valon värilämpötila: kylmä
Materiaali: alumiinikotelo (jäähdytyselementti)
Paino - mustavärinen lanka, PLUS - punaisvärinen lanka
Jännite: 12-24V


Paketin sisältö:
Yksi työlamppu/paneeli
Ruuvien ja kiinnikkeiden setti
Pistoke (eri setistä riippuen)
Huomautus! Älä vilku silmiin - tämä voi aiheuttaa vammoja tai jopa sokeutta.
Asennuksen pitää suorittaa ammattilainen sähköasentaja tai erikoistunut
palveluantaja. Käytä ilmavissa paikoissa. Tuotteen pitää käyttää vain
tarkoitetulla tavalla.


Tuotteen oikea poistaminen (vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet)
Tuotteessa tai siihen liittyvissä teksteissä oleva merkki tarkoittaa, että
käyttöajan päättymisen jälkeen sitä tuotetta ei voi hävittää muiden
talousjätteiden kanssa.


Jotta voimme välttää hallitsemattoman jätteiden hävittämisen haitallisia
vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, pyydämme erottelemaan
tuotteen muista jätteistä ja kierrättämään sen. Materiaaliresurssien kierrätys
tulee sillä tavalla pysyväksi käytännöksi.


Saadakseen tietoa tuotteen ympäristöystävällisestä kierrätyksestä, tuotteen
käyttäjien kotona pitää ottaa yhteyttä jälleenmyyntipisteeseen, josta he
ostivat tuotteen. Tuotteen käyttäjien yrityksessään täytyy ottaa yhteyttä
tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotteita ei saa
hävittää muiden kaupallisten jätteiden kanssa.

--------

Работно осветление LED. Инструкция за правилно включване.


Работната лампа LED за осветление на работна площ и употреба в превозни средства извън обществения транспорт

С цел правилен монтаж и употреба на лампите се препоръчва запознаване с инструкцията, за да се осигури безопасна и трайна употреба на продукта. Устройството трябва да бъде монтирано в място, недостъпно за деца.

В случай на замяна на съществуващо осветление, ползващо лампи с нагреваема жичка или халогенни лампи, с осветление с LED, не се изисква никаква промяна в инсталацията, освен смяната на самите лампи.

По време на монтажа на новото допълнително осветление Led трябва да се провери електронатоварването на включвателя, към който е свързана лампата. В случай, че е по-голямо от позволеното, трябва да се приложи допълнително реле, а инсталирането да се извърши от квалифициран електротехник Да се ползва в проветриви места. Инсталацията трябва да се направи в професионална работилница или специализиран сервиз. Инструкцията за обслужване може да бъде изтеглена на сайта www.mykamar.com

Спецификация на продукта:
Лампите притежават одобрение за електромагнитна
съвместимост, потвърдено от E mark R10 Светлинен поток:. flood/Spot/Combo
Светлинен цвят:: студено
Материал, от който е изработена: Алуминиева обвивка (изпълнява ролята на радиатор)
Маса проводник с черен проводник ПЛЮС проводник червен цвят
Напрежение: 12-24V
Съдържание на комплекта:
1 брой работна лампа /панел
комплект винтове и монтажни скоби
Щепсел и монтажно гнездо (в зависимост от комплекта).

Внимание! Да не се насочва светлинния сноп в посока към очите, може да причини увреждане и дори загуба на зрението. Да се монтира само в специализирани работилници или професионални сервизи. Да се ползва в проветриви места. Да се ползва само по предназначение

Правилно отстраняване на продукта (употребеното електрическо и електронно устройство)
Върху продукта или придружаващите го текстове е обозначено, че след като изтече периодът на употреба, той не трябва да се отстранява заедно с другите отпадъци от домакинството. За да се избегне вредно влияние върху околната среда и здравето на хората вследствие безконтролното отстраняване на отпадъците, молим продуктът да бъде отстраняван отделно от останалите отпадъци и за съответното рециклиране с цел промоция на нова на материала като трайна практика с цел получаване на информация за мястото и начина на безопасно за средата рециклиране на този продукт, потребителите от частни домакинства, трябва да влязат в контакт с пунктовете за продажба, в които са извършили покупката на продукта. Потребителите във фирми трябва да влязат в контакт със своите доставчици и да проверят условията на договора за покупката.. Продуктът НЕ ТРЯБВА да бъде изхвърлян заедно с другите търговски отпадъци.

------------

Éclairage de travail LED - Notice d'installation

Lampe de travail LED utilisée pour éclairer la zone de travail des véhicules se trouvant en dehors des voies publiques.

Pour une installation et utilisation correcte des lampes, il est recommandé de lire attentivement la notice d’installation pour garantir la sécurité et la durabilité du produit. L'appareil doit être installé hors de portée des enfants.  

Dans le cas de modification de l'éclairage à incandescence/halogène existant en l'éclairage LED, l'installation ne nécessite pas aucune modification, sauf le remplacement des lampes.

Lors de l’installation de nouveaux éclairages/éclairages supplémentaires, il est nécessaire de vérifier la capacité du courant dans le commutateur auquel vous allez connecter une lampe. Si vous dépassez cette capacité du courant dans le commutateur auquel vous souhaitez connecter un éclairage LED, il faut utiliser un relais supplémentaire - l'installation de lampes devrait être effectuée par un électricien qualifié. Utilisez dans des endroits aérés. L'installation devrait être effectuée par un atelier professionnel  ou un service spécialisé. Un manuel de l'utilisateur disponible  pour le téléchargement sur www.mykamar.com.

 

Spécification de produit :

Les lampes possèdent la conformité  électromagnétique (CEM) confirmées par E-mark R10

Angle de faisceau:  flood/Spot/Combo                               Couleur de la lumière : froid

Matériel de fabrication : un boîtier en aluminium (fonction d’un radiateur)

Masse - câble noir, PLUS - câble  de couleur rouge

Voltage : 12-24V

Le contenu d’un ensemble :

Une pièce de lumière de travail/un panneau

Un lot de vis et de supports de montage

L'installation de la fiche et prise de courent (selon l’ensemble donné)

Attention ! Ne regardez pas directement dans la lumière - cela pourrait causer des dommages, voire une perte de vision. Installez seulement dans ateliers spécialisés ou services professionnels. Utilisez dans un espace ouvert uniquement. Utilisez conformément à sa destination.

Démontage correcte du produit (matériel électrique et électronique usés)

Le marquage sur le produit ou dans les textes associés indique qu'après la période d’utilisation il ne doit pas être jeté avec d'autres ordures ménagères. Pour éviter de nuire à l'environnement et à la santé humaine suite à une élimination incontrôlée, veuillez séparer le produit d'un autre type de déchets et le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles en tant que pratique permanente. Pour savoir où et comment recycler ce produit en toute sécurité, les utilisateurs domestiques doivent contacter le détaillant où ils ont acheté le produit. Les utilisateurs des entreprises doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes du contrat d'achat. Le  produit NE DOIT PAS être éliminé avec d'autres déchets commerciaux.

-----------