OGÓLNE WARUNKI UMÓW

STOSOWANE PRZEZ KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej P.P.H.
Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.)

Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY, AL. ARMII KRAJOWEJ 254, 85-689 ,
NUMER KRS 0000112163, NIP 554-039-23-83, REGON 093051226

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Ogólne warunki umów (OWU) określają zasady współpracy z KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej P.P.H.
Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.)
oraz stanowią integralną część wszystkich umów i zamówień, chyba że ich stosowanie zostało wyraźnie dwustronnie wyłączone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Dokonanie jakiejkolwiek czynności handlowej wobec spółki KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna jest równoznaczne z akceptacją OWU.

§ 2 Usługi i produkty

1. Prezentowane przez KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna usługi lub produkty, ich zdjęcia, rysunki, dane dotyczące rozmiaru, wagi, kolorów, właściwości technicznych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i tym samym nie mają charakteru wiążącego, chyba że stwierdzono co innego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów, o których mowa w ust. 1.

3.KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna zastrzega sobie wszelkie prawa własności przemysłowej i prawa autorskie do swoich produktów.

4. KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie produktów wykonanych na podstawie projektów przedłożonych przez Klienta.

5. Klient oświadcza, że przedłożone przez niego projekty, wszelkie związane z nimi dokumenty i udzielone informacje nie naruszają praw osób trzecich.

6. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przez Klienta udostępnionych mu próbek lub wzorów produktów, Klient zobowiązany jest do naprawienia wynikłej stąd szkody.

§ 3 Zamówienia

1. Zamówienie powinno być złożone w formie dokumentowej i określać dokładną nazwę i adres Klienta, rodzaj oraz ilość zamawianego towaru oraz termin dostawy oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta. W przypadku zamówienia złożonego telefonicznie czy za pośrednictwem innego medium jest ono potwierdzane w formie dokumentowej.

2. KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna zastrzega sobie prawo do dokonywania dostaw częściowych odpowiednio do procesu realizacji zamówień.

3. KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna jest związana terminem dostawy tylko wtedy, gdy potwierdzi go na piśmie.

4. Jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część nie zostanie przez Klienta odebrana w umówionym terminie z przyczyn, za które spółka KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna nie ponosi odpowiedzialności, Klient zapłaci wynikłe stąd koszty, w szczególności koszty przewozu oraz zwrotu towaru przez przewoźnika do siedziby KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna , a nadto wynagrodzenie za wykorzystanie powierzchni magazynowej w wysokości 1 % ceny netto nieodebranego towaru za każdy dzień składowania towaru po opóźnieniu w odbiorze, do którego to wynagrodzenia będzie doliczony podatek od towarów i usług.

5. Umówiony termin realizacji zamówienia przestaje wiązać, jeżeli Klient nie dostarczy jakichkolwiek rzeczy, dokumentów lub nie udzieli informacji potrzebnych do realizacji zamówienia.

6.KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna może wstrzymać się z rozpoczęciem lub kontynuacją realizacji zamówienia, jeżeli Kupujący jest w zwłoce z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna.

§ 4 Miejsce wykonania umowy, opakowanie, wysyłka, ubezpieczenie towaru, reklamacje

1. Jeśli strony nie postanowiły inaczej, miejscem wykonania umowy jest siedziba spółki KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna w Bydgoszczy.
Dostawę uznaje się za zakończoną w dniu wydania towarów z magazynu KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna – postawienia do dyspozycji odbiorcy. Zamawiający zobowiązany jest odebrać towar w ciągu 5 dni od dnia zawiadomienia, dokonanego w dowolnej formie. Zawiadomienie jest skuteczne, jeśli odebrała je osoba upoważniona lub pracownik Zamawiającego, który zwykle zajmuje się zamawianiem towaru lub organizacją odbioru towaru.

W wyniku braku odebrania towaru w terminie 10 dni od daty zawiadomienia, Dostawcy przysługują następujące uprawnienia wobec Zamawiającego:
— prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 21 dni, licząc od dnia następującego po 10 dniach od daty zawiadomienia, o którym mowa powyżej,
— prawo żądania odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż umówiona cena,
— lub prawo do uzyskania od Dostawcy kary umownej za brak odbioru towaru w wysokości równej umówionej cenie za nieodebrany w umówionym terminie towar.

2. W przypadku braku uzgodnień co do sposobu opakowania i wysyłki towaru, KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna uczyni to z uwzględnieniem jego właściwości i przewidywanego sposobu transportu.

3. Na życzenie i koszt Klienta spółka KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna ubezpieczy przedmiot zamówienia w zakresie wskazanym przez Kupującego.

4.  Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wyłącznie za pośrednictwem prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego KAMAR, znajdującego się pod adresem

 https://mykamar.com/Protokolreklamacji.pdf 

5.  Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia doręczenia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

6. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

7. Do złożenia reklamacji Klient powinien wykorzystać formularz reklamacji KAMAR zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. W przypadku niezałączenia formularza reklamacji KAMAR, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do czasu pełnej weryfikacji rodzaju reklamowanego produktu i przyczyny reklamacji.

§ 5 Płatności

1. Klient staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.

2. Datą dokonania zapłaty jest data wpływu należności na konto spółki KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna

3. W przypadku przekroczenia przez Klienta chociażby jednego terminu zapłaty, KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna może postawić w stan natychmiastowej wymagalności wszystkie pozostałe wierzytelności przysługującej jej wobec Klienta, nawet jeżeli ich termin płatności jeszcze nie upłynął, a nadto do czasu całkowitej zapłaty może powstrzymać się z wykonaniem swych zobowiązań.

4. Jeżeli KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna , poweźmie uzasadnione wątpliwości co do sytuacji majątkowej Klienta, które mogą uniemożliwić terminową płatność zobowiązań, spółka KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna może zażądać odpowiedniego zabezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy. Przepis § 3 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

5. Zgłoszenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi lub nienależytego wykonania umowy nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za towar.

§ 6 Odpowiedzialność KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna

1. KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna zobowiązana jest do zachowania należytej staranności w wykonaniu przyjętych zamówień, a w wypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zamówienia zobowiązana jest do naprawienia szkody udowodnionej przez Klienta w sposób nie budzący wątpliwości - z zastrzeżeniem ust. 2.

2. KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna zobowiązana jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości, gdy została wyrządzona umyślnie. W wypadkach szkody nieumyślnej wysokość odszkodowania ograniczona jest do równowartości netto towaru wytworzonego wadliwie albo w sposób sprzeczny z umową. KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna nie ma obowiązku naprawienia szkody, jeżeli na pierwsze wezwanie Klienta niezwłocznie dostarczy towar wolny od wad albo wady usunie.

3. KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna nie jest zobowiązana do zapłaty kar umownych poza wypadkami, gdy przyjęła na siebie zobowiązanie zapłaty takich kar w umowie zawartej pod rygorem nieważności na piśmie, podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentacji Spółki.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za lokalne przepisy wyłączające możliwość powoływania się na klauzulę napraw lub sprzedaż Towarów poza terytorium UE do krajów nie uznających klauzuli napraw w rozumieniu art. 110 Rozporządzenia Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dziennik Urzędowy L 003 , 05/01/2002 P. 0001 – 0024). 

§ 7 Odpowiedzialność klienta

1. Kupujący potwierdza ,iż przejmuje obowiązek dołączenia do sprzedawanego towaru wszystkich informacji, których przekazania i dołączenia wymagają obowiązujące go przepisy krajowe, w szczególności do przekazania i dołączenia informacji o produkcie i instrukcji użytkowania w języku urzędowym obowiązującym w kraju kupującego

2. Kupujący potwierdza, że otrzymał od KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna informację zakazie sprzedaży niektórych produktów objętych patentami i oznaczonych na stronie internetowej literą P w kółku z powodu ograniczeń patentowych.

3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w momencie zakupu towaru od KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna to na nim ciąży obowiązek, aby sprzedaż tych towarów następowała zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu sprzedaży.

4. Kupujący oświadcza, że nabywa Towary Sprzedającego w postaci części zamiennych wyłącznie w celu naprawy pojazdu w celu przywrócenia mu jego pierwotnej postaci i zobowiązuje się do używania tych części wyłącznie w celu naprawy pojazdu w celu przywrócenia mu pierwotnej postaci ("klauzula napraw").
W przypadku, gdy Sprzedający poweźmie wątpliwość lub uzyska wiarygodną informację w zakresie używania części zamiennych przez Kupującego w innym celu niż wskazany powyżej, Sprzedający jest uprawniony do odmowy wykonania zamówienia.

5. Kupujący oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy jest czynnym, prawidłowo zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany statusu podatnika VAT, kupujący zobowiązany będzie do zawiadomienia o tym fakcie spółkę KAMAR w formie pisemnej, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę jego statusu.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. I. Odpowiedzialność i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest spółka KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach (i) zawarcie i realizacja umowy; (ii) sprzedaż produktów i usług oferowanych przez JH; (iii) działania marketingowe podejmowane przez spółkę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami; (iv) przeprowadzanie rankingów, raportów i analiz; (v) przechowywanie dokumentacji; (vi) realizacja obowiązków spoczywających na spółce na mocy obowiązującego prawa; (vii) dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w w/w celach, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO, będzie udzielona zgoda, realizacja umowy lub podjęcie działań ukierunkowanych na jej zawarcie, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na spółce KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Czynnikami branymi pod uwagę są (i) przepisy prawa (np. ustawa o rachunkowości itd.); (ii) okres świadczenia usług; (iii) okres, na jaki została udzielona zgoda; (iv) czas trwania umowy. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do (i) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych; (ii) prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; (iii) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie przetwarzania na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu spółki KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna. W tym celu należy skontaktować się ze spółką za pośrednictwem maila: sklep@truck-kamar.pl , przestaniemy wówczas przetwarzać Państwa dane w dotychczasowych celach, chyba że wykażemy iż podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna lub ich przetwarzanie przez spółkę jest wymagane obowiązkiem przewidzianym prawem. Prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - w każdej chwili możecie Państwo zażądać, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w każdej chwili mogą Państwo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych uzgodnionych lub wymaganych prawem działań, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzamy dane nieprawidłowo lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcą Państwo abyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

§ 9 Wyłączenie cesji roszczeń
1. Roszczenia Kupującego względem spółki KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna nie mogą być przenoszone na inne podmioty.

§ 10 Miejsce wykonania, przejście ryzyka, właściwość sądów i prawo właściwe

1. Miejscem wykonania umowy jest siedziba KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna
2. Kupujący ponosi ryzyko losowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru od momentu jego wydania (art.612 k.c. w związku z art.548 k.c.).
3. Dla wykładni i stosowania umowy łączącej Strony i OWU właściwe jest prawo polskie.
4. Ewentualne spory wynikłe na gruncie umowy Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w razie braku porozumienia, poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla siedziby KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna sądu powszechnego.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna o każdorazowej zmianie swojego adresu. Brak zawiadomienia powoduje, że korespondencja kierowana na adres podany w ostatniej umowie, zamówieniu lub innej czynności handlowej uważana jest za doręczoną.

2. W przypadku wyłączenia tylko niektórych z postanowień OWU, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

3. KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna nie akceptuje ogólnych warunków umów ani wzorców umownych Klienta.

4. OWU nie mają zastosowania w sprzedaży na rzecz konsumentów w takim

zakresie, w jakim są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami o sprzedaży konsumenckiej.

5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna . Spory rozstrzygane będą według prawa polskiego (materialnego i procesowego).

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

7. OWU są podawane do wiadomości Klientów poprzez ich publikację na stronie internetowej spółki KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna pod adresem www.mykamar.com a w wypadkach korespondencji elektronicznej poprzez umieszczenie linku odsyłającego do OWU.

Bydgoszcz, styczeń 2016.