REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej P.P.H.Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.) z siedzibą w Bydgoszczy, za pośrednictwem sklepu internetowego KAMAR działającego w domenie www.mykamar.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej P.P.H.Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.) z siedzibą w Bydgoszczy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1.    Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.    Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu
3.    Dostawca – oznacza

a)   firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4.    Gwarancja Kamar – oznacza gwarancję udzielaną przez Sprzedawcę na warunkach określonych w odrębnym regulaminie udostępnianym przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
5.    Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
6.    Infolinia – oznacza numer telefonu, pod którym Klient może uzyskać informacje odnoszące się do Towaru lub złożyć zamówienie.
7.    Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
8.    Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9.    Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

10. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, stanowiące adres poczty elektronicznej Klienta.

 

11. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

12. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

13. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

14. Sprzedawca – oznacza Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej P.P.H.Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.) z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Armii Krajowej 254, NIP: 5540392383, REGON: 093051226, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000963218; e-mail[SR2] : info@truck-kamar.pl , tel. (52)3267150, fax. (52)3267158, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

15. Strona Internetowa Sklepu - oznacza  strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.mykamar.com.

16. Towar - oznacza towar lub produkt oferowany do sprzedaży Klientowi przez Sprzedawcy za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.

17. Trwały nośnik - materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

18. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

19. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem telefonu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne

 • 1.    Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy (z zastrzeżeniem znaków towarowych i logotypów do których uprawnione są osoby trzecie), a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 • 2.    Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 • 3.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z Treścią cyfrową zawartą na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień § 3 Regulaminu. Treść cyfrowa udostępniana jest przez Sprzedawcę bezpłatnie, chyba że co innego wynika z odrębnych postanowień Regulaminu.
 • 4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.
 • 5.    Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej (Internet Explorer 7.0 lub Opera 9.x i wyższych lub Firefox 3.x i wyższych lub Safari 3.x i wyższych lub Google Chrome 2.x lub wyżej) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”, aktywne łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Sklepu Internetowego zoptymalizowana jest dla rozdzielczości minimum 1024x768
 • 6.    W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • 7.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 • 8.    Zabronione jest dokonywanie jakiejkolwiek ingerencji w Treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego
 • 9.    Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Sklepu Internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

10. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

11. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcy, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

12. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

13. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

14. Sprzedaż z wykorzystaniem Sklepu Internetowego odbywa się wyłącznie do krajów europejskich.

§ 3 Rejestracja

 • 1.    W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.
 • 2.    W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło .
  • 3.    Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a)   Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b)   Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

c)    Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

d)   Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie droga elektroniczną na jego rzecz przez Sprzedawcę usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie prze Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;

e)   Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 • 4.    Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a)   przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;

b)   upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

 • 5.    W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

a)   zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

b)   Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;

c)    powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

 • 6.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących z Sprzedawcą.
 • 7.    Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 • 8.    Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując Konto Klienta.

§ 4 Ceny

 • 1.     W celu uzyskania dostępu do cen należy skontaktować się ze sprzedawcą:

a)   Drogą mailową: info@truck-kamar.pl

b)   Drogą telefoniczną: (52) 326 71 52

 • 2.    Dostęp do cen następuje po zatwierdzonej przez Sprzedawcę rejestracji (§ 3) Klienta w sklepie internetowym oraz przydzieleniu mu przez Sprzedawcę indywidualnego poziomu cenowego

§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert.

2.Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub bezpośrednio u Sprzedawcy za pośrednictwem Infolinii.

 • 3.    Klient  składa zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie Internetowej Sklepu, pod danym Towarem polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazanie w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do Sprzedawcy przez aktywację pola „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
 • 4.    Złożenie zamówienia, stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 • 5.    Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
 • 6.    W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak Towaru w Sklepie Internetowym, w tym gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 • 7.    Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w ust. 6 Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a)   anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

b)   anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)

c)    podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).

8.    Po przyznaniu cen (§ 4) na Stronie Internetowej Sklepu zmieszczone  są one przy danym Towarze 

a)   stanowią ceny Netto lub brutto (z podatkiem VAT)  i określone są wg woli klienta w PLN, EURO lub USD;

b)   nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy;

c)    nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

9.   Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru potwierdzona przez opiekuna klienta po złożeniu zamówienia.

10. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności i ewentualnym wprowadzeniu kodu rabatowego lub bonu.

11. Koszt Dostawy Towaru na terenie naszego kraju, którego łączna cena przekracza 800 zł netto pokrywa Sprzedawca.

12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary :

a)   przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b)   gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia , zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy);

c)    gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia );

13. Klient nie ma możliwości zapłaty za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

14. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili nadania przesyłki przez Sprzedawcę .  W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Zasady zwrotu należności Klientom określono w § 7 poniżej.

15. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

16. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę[SR9] .

17. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

18. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

19. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni robocze, w godz. 8 -16 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie[SR10] .

20. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

21. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. Dostawca podejmie dwie próby Dostawy przesyłki. W przypadku dwukrotnej nieobecności Klienta, awizowaną przesyłkę można odebrać w najbliższym terminalu Dostawcy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, do Sklepu Internetowego, przez Dostawcę Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

22. Do momentu zapłaty towar pozostaje własnością firmy KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej P.P.H.Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.).

§ 6 Odpowiedzialność i gwarancja

1. Postanowienia niniejszego paragrafu regulują uprawnienia Klienta wynikające z 24 miesięcznej gwarancji na zasadach określonych niniejszym regulaminem i modyfikują one względnie obowiązujące postanowienia aktów prawnych odnoszących się do przedmiotowej materii, przy czym nie wyłączają one uprawnień Klienta wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do kupujących, którzy są przedsiębiorcami z wyłączeniem Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą składający reklamację z tytułu rękojmi na towar nie mający charakteru zawodowego żądając naprawy, wymiany lub obniżenia ceny towaru.

3. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych

4. Do wszystkich umów zawieranych przez sprzedawcę ma zastosowanie prawo polskie

5. Wady towaru wykryte po odbiorze towaru należy zgłaszać do Działu Reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady przez formularzu zgłoszenia serwisowego na stronie: https://mykamar.com/formularz-reklamacji/serwis/. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza takie jak dane adresowe Klienta, adres mailowy i numer telefonu do osoby kontaktowej, indeks towaru, nr faktury zakupowej oraz opis stwierdzonej usterki.

6. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o stwierdzonej wadzie.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą z wyłączeniem Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą składający reklamację z tytułu rękojmi na towar nie mający charakteru zawodowego żądając naprawy, wymiany lub obniżenia ceny towaru.

8. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

9.  Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

Jeśli Klientem jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. To samo tyczy się Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą składający reklamację z tytułu rękojmi na towar nie mający charakteru zawodowego.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru z wyłączeniem Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą składający reklamację z tytułu rękojmi na towar nie mający charakteru zawodowego żądając naprawy, wymiany lub obniżenia ceny towaru.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych droga elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną wykonuje, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

13. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. W takim przypadku, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

14. Na wybrane Towary, Sprzedawca udziela Gwarancji Kamar.

 

§ 7 Reklamacje

 • 1.   Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient musi kierować w formie zgłoszenia serwisowego złożonego poprzez formularz na stronie: https://mykamar.com/formularz-reklamacji/serwis/. 

  2.    Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia kompletnego zgłoszenia serwisowego* , ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
  *kompletne zgłoszenie serwisowe – status reklamacji = przyjęte do weryfikacji

  3.     Reklamowany Towar po informacji o takiej konieczności   należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

  4.    Do złożenia reklamacji Klient musi wykorzystać formularz zgłoszenia serwisowego  reklamacji KAMAR zamieszczony na stronie: https://mykamar.com/formularz-reklamacji/serwis/.  Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. W przypadku niezałączenia formularza serwisowego  KAMAR, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do czasu pełnej weryfikacji rodzaju reklamowanego produktu i przyczyny reklamacji.

  Wszystkie informacje na temat statusu zgłoszonej reklamacji można zweryfikować na stronie: https://mykamar.com/formularz-reklamacji/wyszukaj/

  Czas rozpatrywania zgłoszenia serwisowego to 14 dni od daty przyjęcia kompletnego zgłoszenia serwisowego. W szczególnych przypadkach może wydłużyć się do 60 dni.

  Gwarancji udzielmy na okres 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży.

  Jakakolwiek nieuprawniona ingerencja w produkt wiąże się z utrata gwarancji.

 

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży i zwrot świadczeń

 • 1.    Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. To samo tyczy się Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą składający reklamację z tytułu rękojmi na towar nie mający charakteru zawodowego.
 • 2.    Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu lub na formularzu, którego wzór został dołączony do dostarczonego Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 3.    Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@truck-kamar.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 • 4.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 • 5.    Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • 6.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 7.    Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • 8.    Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem
 • 9.    Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.

10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać :

a)    bezpośrednio w biurze Sprzedawcy w następujących dniach tygodnia i godzinach: poniedziałek – piątek w godzinach od 8:00 do 15:00  lub

b)    za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9 Usługi nieodpłatne 

 1. 1.    Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a)    Prowadzenie Konta Klienta;

b)    Newsletter oraz

c)    Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych Sklepu.

 • 2.    Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • 3.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 • 4.    Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu.
 • 5.    Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w dedykowanym formularzu potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza przez Sprzedawcę, wraz z przekierowaniem na Stronę Internetową Sklepu, za pomocą którego Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę skorzystania z usługi. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi Newstletter jest dokonanie potwierdzenia przez Klienta woli skorzystania z usługi. Z chwilą dokonania przez Klienta potwierdzenia określonego w zdaniu poprzednim zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 • 6.    Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcy do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 • 7.    Każdy Newsletter kierowany danych Klientów zawiera, w szczególności:

a)    informację o nadawcy;

b)    wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz

c)    informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 • 8.    Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych Sklepu, polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcy, posiadającym Konto Klienta publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 • 9.    Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne

10. Klient oświadcza, że:

a)    jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b)    umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej o której mowa w ust. 8 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c)    wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcy, jak również upoważnia Sprzedawcy do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d)    wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11. Klient nie jest uprawniony do:

a)    zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w ust. 8 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b)    zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w ust. 8 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

12. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w ust. 8 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:

a)   zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b)  naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c)   posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d)  pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e)  naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, o której mowa w ust. 8, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

14. Klient korzystając z usługi nieodpłatnej, o której mowa w ust. 8 wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez Klienta treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Sklepu.

15. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy swoje uwagi w związku z korzystaniem z wymienionych wyżej usług nieodpłatnych. Uwagi winne być złożone w formie elektronicznej. Sprzedawca, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 Dni roboczych udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu uwag.

16. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych Sklepu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na właściwych Stronach Internetowych Sklepu.

17. Klient, który dokonał rejestracji może samodzielnie usunąć Konto Klienta lub zgłosić takie żądanie Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcy, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

18. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wyprzedzeniem 3 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

19. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Klient powinien poinformować o takim żądaniu Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres info@truck-kamar.pl

§ 10 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 • 1.    Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy w ramach Rejestracji, świadczenia przez Sprzedawcy usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 • 2.    Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia (udzielonej zgody) do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub w innych celach na, które Klient wyraził uprzednio zgodę.
 • 3.    Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
 • 4.    Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.
 • 5.    Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 • 6.    Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 • 7.    Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 • 8.    Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 • 9.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

10. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

11. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

12. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celach:

a)   zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

b)   weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

c)    statystycznych.

13. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

§ 11 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • 1.    Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 • 2.    Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 • 3.    Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 • 1.    Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego  i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.
 • 2.    Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
 • 3.    Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na Stronie Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 10.
 • 4.    Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 • 5.    W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, z zastrzeżeniem postanowień prawa związanych z właściwością prawa właściwego dla umów zawieranych z Konsumentami.
 • 6.    Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 • 7.    Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2015