REGULAMIN

„WAKACYJNE 10 % ”

(zwany dalej „Regulaminem”)

z dnia 13 czerwca 2022r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji pod hasłem „WAKACYJNE 10 %” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest KAMAR Knapkiewicz SKA z siedzibą w Bydgoszczy adres: 85-689 Bydgoszcz, aleja Armii Krajowej 254, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, pod numerem KRS 0000963218, o numerze NIP 5540392383, (zwana dalej „Organizatorem”), prowadząca Sklep Internetowy www.myKAMAR.com .

2. Sklep Internetowy www.myKAMAR.com  jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu towarów lub usług), umożliwiającą użytkownikom zapoznanie się z ofertą KAMAR Knapkiewicz SKA, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego. Organizator jako Usługodawca udostępnia użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

§2

Termin i miejsce Akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna prowadzona jest po dokonaniu zakupu za minimum określone w ofercie dedykowanej dla danego klienta i wysłanej mailowo przez jego opiekuna.

2. Czas trwania Akcji promocyjnej trwa do dnia 31.08.2022r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

§3

Uczestnicy Akcji promocyjnej

1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej.

§4

Zasady Akcji promocyjnej

1. Uczestnik po dokonaniu w terminie do 30 czerwca 2022 roku  zakupu za minimum netto określone w ofercie dedykowanej wysłanej przez opiekuna klienta  uprawniony jest do uzyskania 10 % rabatu na kolejne zakupy dokonane w terminie  nie późniejszym niż do 31.08.2022

2. Faktura uwzględniająca 10 % upust musi być wystawiona najpóźniej do 31.08.2022, złożenie zamówienia po tym terminie nie będzie uprawniało do skorzystania z promocji " Wakacyjne 10 % "

3. Maksymalny termin płatności  na fakturach obejmujących promocję "Wakacyjne 10 %" będzie ustalany indywidualnie i nie może przekraczać 30 dni

4. Warunkiem skorzystania z 10 % upustu na kolejną fakturę jest brak przeterminowanych płatności jak również uregulowanie należności za fakturę czerwcową, która uprawnia do skorzystania z promocji

5.  Promocja trwa od 14 czerwca 2022 do 31 sierpnia 2022 i pod warunkiem dostępności  towaru w okresie obowiązywania promocji

6. Backordery powstałe podczas trwania promocji w wyniku braków towarowych i zrealizowane w terminie późniejszym niż 31.08.2022 nie będą  podlegać 10 % rabatowi

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji, o czym poinformuje Uczestników.

8. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi, w tym innymi rabatami.  

9.. Jeden podmiot gospodarczy spełniający warunki §4 może otrzymać rabat 10 % tylko jednorazowo po wcześniejszym spełnieniu innych warunków promocji wyszczególnionych w niniejszym regulaminie  bez względu na wysokość składanego zamówienia jak i ilości złożonych zamówień.

10. Kwotą od której będzie odliczany rabat 10% jest kwota na FV a nie na zamówieniu

11. Koszt transportu na fakturze nie podlega rabatowaniu

§5

Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami

przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości ceny Produktu

promocyjnego w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy.

2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych

przepisów prawnych.

§6

Reklamacje i wymiana towarów

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w

trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia pod

adresem Sklepu internetowego e-mail: info@truck-kamar.pl z tematem wiadomości „WAKACYJNE 10 %”.

2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej

można składać także w siedzibie firmy KAMAR i powinny zawierać dopisek „WAKACYJNE 10%” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, adres e-mail, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od

daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez

Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, drogą

elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik

jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego

przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych

uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy

zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o

ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

5. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu w sklepie internetowym

www.myKAMAR.com  przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami

określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego www.truck-kamar.pl oraz Ogólnymi Warunkami

Umowy Sprzedaży. Uczestnik nie może zwrócić pojedynczego składnika Zestawu zamówienia.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy

odrębnych przepisów prawnych.

§7

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), jest Organizator.

2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, za pomocą którego Uczestnicy mogą realizować

swoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Punktem kontaktowym jest Inspektorem

Ochrony Danych, dostępny za pośrednictwem adresu e-mail sklep@truck-kamar.pl.

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji

promocyjnej „na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej

wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji. Informacje te są ściśle poufne

i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności.

5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie

przepisów prawa w celu realizacji Akcji Promocyjnej.

6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych

podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do

przeprowadzenia Akcji promocyjnej.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie

przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania

zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które

miało miejsce przed wycofaniem zgody.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO gdy

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

11. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 9 i 10 należy skontaktować się z Inspektorem

Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail sklep@truck-kamar.pl

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszej Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego.

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo

zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd

powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.

5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega

zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.

Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem promocji, mają zastosowanie przepisy

regulaminu sklepu internetowego, dostępnego na stronie www.truck-kamar.pl/pl/ w zakładce:

Regulamin.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 14 czerwca 2022r.