Regulamin promocji „Black week w KAMAR” z dnia 16.11.2023r.

 

§1

 

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem akcji pod hasłem „Black week w KAMAR” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest  KAMAR S.K.A. z siedzibą w Bydgoszczy adres: aleja Armii Krajowej 254, 85-689 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, pod numerem KRS 0000963218, o numerze NIP 5540392383, (zwana dalej „Organizatorem”), prowadząca Sklep Internetowy www.mykamar.com.

 2. Sklep Internetowy www.mykamar.com jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu towarów lub usług), umożliwiającą użytkownikom zapoznanie się z ofertą KAMAR S.K.A. , na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego. Organizator jako Usługodawca udostępnia użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

§2

 

Termin i miejsce Akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna prowadzona jest przez KAMAR S.K.A. z siedzibą w Bydgoszczy adres: 85-689 Bydgoszcz, aleja Armii Krajowej 254

2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 20.11.2023 do dnia 27.11.2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

 

§3

 Uczestnicy Akcji promocyjnej

 

1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup Produktu promocyjnego, o którym mowa w §4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").

§4


Zasady akcji promocyjnej

1.     Rabat udzielany jest od aktualnej indywidualnej oferty dla klienta  firmy KAMAR S.K.A. 

 2.     Promocja obowiązuje przy zamówieniu produktów za kwotę powyżej 5000 zł netto.

 3.     Uczestnik promocji nie może mieć w momencie realizacji zamówienia żadnych przeterminowanych należności względem KAMAR.

 

 4.     W przypadku niezastosowania się przez Uczestnika do powyższych postanowień, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego przez Uczestnika Zamówienia.

 

 5.     Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji, o czym poinformuje Uczestników.

 

 6.     Promocja trwa od 20.11.2023 godzina 8:00 do 26.11.2023 do godziny 23:59, lub do wyczerpania zapasów.

 

 7.     Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi, w tym innymi rabatami.

 

 8.     Jeden uczestnik może skorzystać tylko raz z promocji podczas trwania Black week w KAMAR.

 

§5

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości ceny Produktu promocyjnego w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy.

 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych

przepisów prawnych.

§6

 

Reklamacje i wymiana towarów

 

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia pod adresem Sklepu internetowego e-mail: info@mykamar.com z tematem wiadomości „Black week w KAMAR”.

 

2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej można składać także w siedzibie firmy KAMAR i powinny zawierać dopisek „Black week w KAMAR” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, adres e-mail, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

 

3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

 

5. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu promocyjnego w sklepie internetowym www.mykamar.com przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego www.truck-kamar.pl oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży. Uczestnik nie może zwrócić pojedynczego składnika Zestawu zamówienia.

 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

 

§7

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), jest Organizator.

 2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, za pomocą którego Uczestnicy mogą realizować swoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Punktem kontaktowym jest Inspektorem Ochrony Danych, dostępny za pośrednictwem adresu e-mail info@mykamar.com.

 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji promocyjnej „na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a RODO.                                                                                                        

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne

do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności.

 5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa w celu realizacji Akcji Promocyjnej.

 6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia Akcji promocyjnej.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

 9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

 11. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 9 i 10 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail info@mykamar.com.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszej Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego.

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

 

3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

 

4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.

 

5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem promocji, mają zastosowanie przepisy regulaminu sklepu internetowego, dostępnego na stronie www.truck-kamar.pl w zakładce: Regulamin sklepu.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 16 listopada 2023r.